My Personal Protest 2022 Portugal

 

My Personal Protest
Action in Portugal_ 2022

 

 

Volba2050 installation in Košice, Slovakia 2023
Photo of installation_ Tatiana Takáčová

 

Whenever I’m at a reunion with my liberal peers who show me pictures of their kids, plan weddings, getting mortgages, thinking they’ll have a happy retirement in a cottage somewhere in the country, I am crying inside. I’ve never seen most of these people get involved in any environmentally responsible activities. They think that sorting their waste is enough care they can give this planet. Meanwhile, they work in air-conditioned corporations, media and advertising agencies that push new products and luxury lifestyles on us daily that we don’t need and whose carbon footprint will kill their own children in the future. I won’t have children because I don’t want to see them dying in a climate war, where in a few decades they will be fighting over drinking water, the remnants of fertile land, the remnants of human dignity. I used to not have the heart to tell young parents that humanity will soon start killing each other to reach basic human needs. That is, unless immediately even the silent majority pull their heads out of their asses and try to end this ecocide. I don’t know why I should continue to hide my environmental grief and anger, so I’m going to start sharing it not only with my comrades, but also with those comfortable liberals. I would like to tell you that your nice cars, spacious apartments, cryptocurrency savings accounts will soon go up in flames just like the rest of the 1st world problems. Unless we all become „climate activists“ in the sense of planet-wide solidarity with other humans and the entire ecosystem, we’re all going to die here soon. If you have kids, it’s time to start raising them to be climate warriors and teaching them survival techniques in extreme conditions. In a few decades, when some hostile nomadic tribe arrives at the fence of your rural property, drives out your entire family, and takes over your well and vegetable fields, I’m going to hope it’s not my tribe. So I don’t have to say „I told you so, buddy“. Love to you and all mankind, your environmental extremist.

The current IPCC report shows again and clearly that policies based on economic growth, driven by the fossil fuel industry, are the main problem that is causing the ongoing climate catastrophe we are living with. Neo(nazi)liberal states along with multinational corporations will destroy our planet within this century. We can look forward to a massive extinction of not only animal species, but ours as well. Meanwhile, while climate activists are being arrested and branded extremists, billionaires are stockpiling raw materials and weapons in their luxury climate bunkers, building private armies to defend their families. These are the same people who tell us daily through their media that our ‚advanced society‘ does not have the means to help refugees fleeing wars that are precisely related to fossil fuels and the anti-social accumulation of wealth and power. One day they tell us that the „oil wars“ in the Middle East are peacekeeping missions. At other times, the dictator Vladimir Putin decides to invade and genocide neighbouring Ukraine, knowing that European states will not react briskly because they are dependent on the fossil fuels that he supplies to Europe. At that point, the European coal barons will come on the scene and start explaining to us that we must urgently break our extraction limits and extract more of their ‚European‘ fossil fuels in order to be independent of those ‚evil‘ fossil fuels from Putin. During the pandemic, another 100 million people have fallen below the poverty line, and by 2030, another 100 million or so will fall below the poverty line due to climate catastrophe. We are all part of this.

 

Česky: Můj osobní protest
Kdykoliv jsem na srazu se svými liberálními vrstevníky, kteří mi ukazují fotky svých dětí, plánují svatby, berou si hypotéky, myslí si, že budou mít spokojený důchod na chalupě někde na venkově, tak vnitřně brečím. Většinu těchto lidí jsem nikdy neviděl se nějak zapojit do enviromentálně zodpovědných aktivit. Myslí si, že třídění odpadu je dostatečná péče kterou mohou této planetě poskytnout. Mezitím pracují v klimatizovaných korporacích, mediálních a reklamních agenturách, které nám denodenně nutí nové produkty a luxusní styl života, který nepotřebujeme a jehož uhlíková stopa v buducnosti zabije jejich vlastní děti. Já děti mít nebudu, protože je nechci vidět umírat v klimatické válce, kde by za pár dekád bojovaly o pitnou vodu, zbytky úrodné půdy, zbytky lidské důstojnosti. Dříve jsem neměl to srdce mladým rodičům říkat, že se lidstvo začne brzy navzájem vraždit, aby dosáhlo na základní lidské potřeby. Tedy pokud ihned i mlčící většina nevytáhne hlavu ze svých prdelí a nepokusí se odvrátit ecocidu. Nevím proč bych měl dál svůj enviromentální žal a hněv shovávat a začnu ho tedy sdílet nejen se svými druhy a družkami, ale i s těmi pohodlnými liberály. Chtěl bych vám říct, že vaše pěkná auta, prostorné byty, spořící účty v kryptoměnách budou zachvíli hořet v plamenech stejně tak jako ostaní 1st world problems. Pokud se všichni nestaneme “klimatickými aktivisty” ve smyslu celoplanetární solidarity s ostatními lidmi a celým ekosystémem, tak tu brzo všichni zdechneme. Pokud máte děti, tak je načase z nich začít vychovávat klimatické bojovníky a učit je technikám přežití v extrémních podmínkách. Až za pár dekád dorazí nějaký znepřátelený kočovný kmen k plotu vašeho venkovského stavení, vyžene celou vaši rodinu, zabere vaší studnu a pole se zeleninou, tak budu doufat, že to nebude zrovna ten můj kmen. Abych vám do očí nemusel říct “já vám to říkal kamarádi”. S láskou k vám i celému lidstvu, váš extremista.

Aktuální report IPCC znovu a jasně ukazuje, že politika založená na ekonomickém růstu, poháněna fosilním průmyslem, je ten hlavní problém, kvůli kterému žijeme v probíhající klimatické katastrofě. Neo(nazi)liberální státy spolu s nadnárodními korporacemi během tohoto století zničí naší planetu. Můžeme se těšit na masivní vymírání nejen zvířecích druhů, ale i toho našeho. Mezitím, co jsou klimatičtí aktivisté zatýkáni a označování za extremisty, si miliardáři ve svých luxusních klimatických bunkrech hromadí zásoby surovin a zbraní, budují soukromé armády na obranu svých rodin. Jsou to ti samí lidé, kteří nám denodenně skrze svá média říkají, že naše “vyspělá společnost” nemá prostředky na pomoc uprchlíkům utíkajících z válečných konfliktů, které souvisi právě s fosilními palivi a asociálním hromaděním majetku a moci. Jednou nám tvrdí, že jsou “oil wars” na Blízkém východě mírovými misemi. Jindy se diktátor Vladimír Putin rozhodne pro invazi a genocidu v sousední Ukrajině a ví, že evropské státy nebudou reagovat, protože jsou závislé na fosilních palivech, které Evropě dodává. V tu chvíli se ozvou evropští uhlobaroni, a začnou nám vysvětlovat, že musíme urychleně prolomit těžební limity a těžit více jejich “evropských” fosilních paliv, abychom byli nezávislí na těch “zlých” fosilních palivech od Putina. Během pandemie se dalších 100 milionů lidí dostalo pod hranici chudoby a do roku 2030 se pod touto linií octne dalších zhruba 100 milionů lidí díky klimatické katastrofě. My všichni jsme toho součástí.