Living Sculpture Prague 2015

Živá socha
Performance
Made as part of 5. Performance Festival Prague
Thanks_ Tomáš Brabec, Darina Alster, Vladimír Turner, Robert Carrithers

English
This action’s title comments on the performer’s artistic expression, on the background of the given location and on the situation within the art scene. The location being a tourist-mafioso hell (Wenceslas square and its surroundings), the striders here are consuming souvenirs, hot-dogs, drugs, sex and other experiences. Just a few years ago, we wouldn’t find any of the street artists here, the so-called buskers, because busking was forbidden in the streets of Prague then. Buskers make money for their daily bread through street performances. An artist „profesionally“ dedicated to art creation (who has an academical background, exhibits his artwork and is a part of the general artistic operation) will, through performance, earn very bad money (none). Probably with a lot more trouble than a skillful busker. There may also appear a contrast between the necessary theatricality of the busker (they want to impress as many people as possible, to earn as much salary) and the artistic gesture of the performer, for whom every performance is a deep internal experience through which he often dismantles the boundaries of his behaviour and tries to level with the world. My performance looks like a busker’s show. I am an artist, appearing in a role of a busker. The role the busker had chosen for himself is „The Protester“ – through him he’ll try to raise money. Through protest and a naive call for freedom. I do ironically commodify revolt and make it into a marketable spectacle. A metaphor of the artistic practice, pointing on the artistic always searching for creative freedom, but needs to make a living at the same time, is obvious here. I circumvent the art market and the process of paying for art through a gallerist and a buyer and for my artwork I receive just the amount that the spectator deems appropriate. The average salary throughout the performance was 180 CZK/hour.

ČESKY
Název akce komentuje umělecký výraz performera, reálie dané lokace a situaci na umělecké scéně. Vzhledem k lokaci v turisticko-mafiánském pekle (Václavské náměstí a okolí), zde chodci konzumují suvenýry, párky v rohlíku, drogy, sex a jiné zážitky. Ještě před pár lety bychom zde nenašli pouliční umělce, takzvané buskery, jelikož byl tehdy busking v ulicích Prahy zakázán. Buskeři si více či méně kvalitními pouličními představeními přivydělávají na život. Umělec, který se tvorbě věnuje „profesionálně“ (má akademické zázemí, vystavuje a je součástí uměleckého provozu), si performancemi na život vydělá velmi špatně (nijak). Pravděpodobně hůř než šikovný busker. Zároveň může být v protikladu nutná teatrálnost buskerů (chtějí zaujmout co nejvíce lidí, aby vydělali) vůči uměleckému gestu performera, pro kterého je každá akce hlubokým vnitřním zážitkem, kterým často odbourává hranice chování a vyrovnává se se světem. Moje akce vypadá jako vystoupení buskera. Jsem umělec, stylizující se do role buskera. Role, kterou si busker vybral, je „demonstrant“ – skrze toho se pokusí vydělat peníze. Skrze demonstrování a naivní dovolávání se svobody. Ironicky komodifikuji revoltu a dělám z ní prodejný spektákl. Metafora umělecké praxe, kdy umělec neustále hledá tvůrčí svobodu a zároveň se potřebuje nějak uživit je zde patrná. Obcházím obchod s uměním a proces platby za umění přes galeristu, kupujícího a za své dílo dostanu tolik, kolik divák uzná za vhodné. Průměrný plat během performance byl 180 Kč/hod.

Complete photogallery on Flickr

 

Living sculpture(performance)_13

 

Living sculpture(performance)_18

Living sculpture(performance)_10

Living sculpture(performance)_14

Living sculpture(performance)_17