Carriage 2022 Prague

 

Carriage
Commissioned installation
Railway station Nádraží Veleslavín Prague, Czech Republic_ Festival M3
Thanks to Jan Kchari Karafiát, Dagmar Šubrtová, Iva Mladičová

The long series of films, videos, engaged interventions in public space, performances, and object installations provide a consistent testimony to the power of the themes reflected. For many years, Vladimír Turner has persistently pointed out problematic, and often strongly cautionary, moments of Anthropocene civilisation in various places around the world. The enchanted mechanism of consumption-production, the deceitfulness of marketing strategies, the extraction of non-renewable resources, the brutal devastation of the landscape, mass tourism, the misconception of the possibility of shackling the organism of a big city to a structure of order, gentrification, homelessness,  inhumane methods of political systems. In fact, the theme of the essence of pure humanity, personal and social responsibility towards the landscape, nature, and a sustainable way of life based on local self-sufficiency is recalled again and again. He points out the themes through matter-of-factly simple acts. This makes the awareness of the necessity of individual engagement all the more intense. Although his conceptual works have an activist character, often dealing with the subversion of paradox, the expressive power of the pure artistry cannot be ignored. Through his installation for the Veleslavín station, Vladimír Turner verbalises the sculptural situation with the themes of sustainable mobility, fossil fuels, international trade, the relationship of motoring vs. train transport, and exodus and nomadism as consequences of climate change. He chooses the form of a specifically modified Volvo car, with an appeal to the constant presence of the potential of a natural human resource. The ideas of the installation are directly related to the genesis of the artist’s intended film, in which he finds himself in the role of an aborigine, the last survivor on planet Earth, who begins to build everything necessary to live from the garbage all around him.

Curatorial text by Iva Mladičová

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete photogallery here
Daytime photos_ Jan Rasch
Nightime photos_ Vladimír Turner

 

 

Arto.to Gallery Libčice
Photos_ Petr Žák

 

Kurátorský text Ivy Mladičové:

Vladimír Turner již mnoho let na různých místech světa vytrvale připomíná problematické, a mnohdy silně varovné, momenty antropocénní civilizace. Dlouhá řada filmů, videí, angažovaných intervencí do veřejného prostoru, performancí, objektových instalací podává konzistentní výpověď o síle reflektovaných témat. Zakletý mechanismus spotřeba-produkce, lživost marketingových strategií, těžba neobnovitelných zdrojů, brutální devastace krajiny, masový turismus, mylná představa o možnosti spoutat organismus velkoměsta do struktury řádu, gentrifikace, bezdomovectví, nehumánní metody politických systémů. Jen vlastně znovu a znovu připomíná téma podstaty čistého lidství, osobní i společenské odpovědnosti vůči krajině, přírodě, udržitelný způsob života založený na lokální soběstačnosti. Na témata poukazuje věcně jednoduchými akty. O to intenzivněji probouzí vědomí nutnosti individuální angažovanosti. I když mají jeho konceptuální práce aktivistický charakter, často zacházející se subverzí paradoxu, nelze v nich přehlédnout výrazovou sílu čisté výtvarnosti. Prostřednictvím instalace pro nádraží Veleslavín Vladimír Turner verbalizuje sochařskou situaci s tématy udržitelné mobility, fosilních paliv, mezinárodního obchodu, vztahu automobilismus vs. vlaková doprava, exodu a nomádství jako důsledků klimatických změn. Volí formu specificky upraveného automobilu značky Volvo, a to s apelem na stálou přítomnost potenciálu přirozeného lidského zdroje. Ideje instalace bezprostředně souvisí s genezí autorova zamýšleného filmu, v němž se ocitá v roli domorodce, posledního přeživšího na zemské planetě, který začíná budovat vše potřebné k žití z odpadků všude kolem přítomných. „System Change! Not Climate Change!“ (VT)