Funeral 2016 North Bohemia

Video Full HD_ 11 min_ colour_ stereo sound
Soundtrack Martina Vídenová
Director, DOP, Editor, Sound Mix, Actor Vladimír Turner
Assistant Hynek Trojánek
Thanks Miloš Vojtěchovský, Dagmar Šubrtová, Michal Kindernay, Martin Zet, Eliška Mertová, Tereza Reichova

 

English
After a lengthy stay in the Most brown coal mining district, one can easily became affected by this landscape and actually starting to like it. Even being aware that this tortured, strange and unearthly beauty is the result of decades of brutal and ruthless influence of economic interests of the state and mining companies, and today of some strange landowners. Aside from the landscape there is also the author and the performer appearing in the film. In front of the camera I am partly improvising scenes and inventing postindustial land- art installations and performances, creating them and struggling with the consequences of these situations, freed from causalities and stereotypes. I am both a real and a fictional character, who performs some kind of imaginary funeral celebration for the dusty location and for this cursed Ore Mountains landscape. The original concept of an eco-activist film mutated into a surrealistic collage of ambivalent, instructional scenes and tableaux vivants, just slightly indicating my critical and sentimental commentary on the ways we are treating the landscape.

 

Česky
Při delším pobývání v hnědouhelném mosteckém distriktu se můžete snadno přistihnout při tom, že vám ta krajina přiroste k srdci. Že se vám nakonec opravdu začne líbit. I když víte, že ta zmučená, podivná a nepřirozená krása je důsledkem desetiletí brutálních a nelítostných rozhodnutí, ekonomických zájmů státu, těžebních společností. Dneska nějakých podivných uhlobaronů. Ve filmu vedle krajiny vystupuji já – autor a performer v jedné osobě. Před kamerou napůl improvizuju vymýšlení postindustiálních land- artových instalací a performancí, zároveň vytvářím a vypořádávám se s následky těchto situací, vytržených z navyklých kauzalit a stereotypů. Jsem zároveň reálná i fiktivní postava a inscenuju pomyslné pohřební slavnosti pro zaprášené domorodce i uhlíkem prostoupenou a fosiliemi prokletou podkrušnohorskou krajinu. Původní aktivisticko-ekologický záměr filmu se během intenzivního pobývání v krajině změnil v sureálnou koláž ambivalentních, instruktážních scén a živých obrazů, jen naznačujících můj kriticko-sentimentální komentář ke způsobu lidského zacházení s krajinou.

Trailer
Frontiers Of Solitude website

Freezeframes from the movie