Krajina + v Galerii Benedikta Rejta

19/05/2021

Galerie Benedikta Rejta pořádá druhý výstavní projekt roku 2021 s názvem KRAJINA +, sestávající se ze čtyř postupně otevíraných výstav (i proto znaménko plus), jejichž svorníkem je krajina. Chápeme jej jako nový impuls, rozvíjející dlouhodobé směřování galerie. Krajinu v jeho kontextu nabízíme jako téma nové avantgardy. Z klauzur domovů

a pracovišť si obzvlášť dnes stále více uvědomujeme, jak otevřenou krajinu potřebujeme všichni, stejně jako každý jeden, neboť jsme její součástí. I v tomto kontextu platí stokrát opakované Dykovo: Opustíš-li mne, nezahynu…Ekologistické bušení může na část společnosti působit kontraproduktivně, stokrát omílaná hrozba často způsobí, že ji raději popřeme. Naše výstava proto nebuší, ale stáčí pozornost na téma skrze pohled umělce – citlivce v průběhu času až do současnosti. Zve do krajiny. Nuže, vyražme!

První část výstavy OBRAZY KRAJINY (vernisáž 13.5., doba trvání 14.5. – 25. 7. 2021) představuje nejrozsáhlejší dílčí expozici. GBR ve svých sbírkách ukrývá díla, jež si nezaslouží život ve skrytu depozitářů. Dílčí výstavy tak jsou zařazena vybraná tematizovaná díla ze sbírek galerie, jejichž autory jsou umělci od zástupců překvapivě i 19. století po současnost: August Piepenhagen, Hugo Ullik, Alois Bílek, Antonín Slavíček, Emil Filla, Jindřich Prucha, Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Karel Teige, Karel Černý, Václav Rabas, Kamil Lhoták, Pravoslav Kotík, Olga Karlíková, Jiří John, Karel Malich , Bedřich Dlouhý, Čestmír Kafka, Miloš Šejn, František Skála, lounská trojice Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Kamil Linhart a další. Znaménkem + také naznačujeme rozšíření výběru děl o tvorbu současných umělců, vztahující se k našemu tématu. Vystavující umělci: Mariana Alasseur, Erika Bornová, Tomáš Císařovský, Petr Gruber, Vladimír Hanuš, Julie Kopová, Jiří Kubový, Štěpán Málek, Barbora Němcová, Tomáš Polcar, Aleš Růžička, Dagmar Šubrtová. Kurátorkou je Lucie Šiklová.

Část druhou, věnovanou UMĚNÍ V KRAJINĚ (vernisáž 13.5., doba trvání 14. 5. – 25. 7. 2021) připravily kurátorky Radoslava Schmelzová a Dagmar Šubrtová. Výstava vznikla v návaznosti na knihu (průvodce) “Současná umělecká díla v krajině”. Jsou zde zastoupeny práce vycházející z hnutí land artu a umění pro veřejný prostor. Autoři často usilují o ekologii místa v krajině, aktivně pečují o krajinu a svým dílem, často dočasným,

ji dotvářejí. Někteří naznačují vnímavost ke spirituální rovině přírody. Vystavující umělci: ARCHWERK, Jan Ambrůz, Jiří Beránek, Zdeněk Fránek, Miloslav Sonny Halas, Vladimír Havlík, Lukáš Gavlovský, Kurt Gebauer, Monika Immrová, Pavla Kačírková, Ivan Kafka, Tomáš Kaňkovský, Lenka Klodová, Jiří Kobr, Jan Krtička, Kristýna Kužvartová, Milan Maur, Ladislav Moučka, Bohumír Nowak, Ivo Pavlík, Ester a Tomáš Polcarovi, Zdeněk Ruffer, Tomáš Ruller, Michal Sedlák, Petr Stibral, Miloš Šejn, Jan Šimek, Dagmar Šubrtová, Jakub Tejkl, Vladimír Turner, Jindřich Zeithamml, Martin Zet.

Výstava HISTORICKÉ FOTOGRAFIE KRAJINY K. Goszlera (vernisáž 24. 6., doba trvání 25.6.– 25.7.2021) s podtitulem Krajinou vzdálenou i blízkou je dílem kurátorek Barbory Kovářové a Michaely Vávrové. Výstava historických fotografií představuje velice zajímavou, ojedinělou a diváky doposud nespatřenou tvorbu lounského fotografa z konce 19. a počátku 20. století, Karla Goszlera (1865–1936). Goszler se natolik těšil objevování okolní specifické krajiny, že se jeho vášeň promítla jak do amatérské fotografické činnosti, tak do působení v Klubu českých turistů. Poetické pohledy do krajiny Českého středohoří a blízkého okolí Loun, zasněné plenéry i čistě experimentální snímky s nadčasovou tématikou krajiny, jsou součástí vzácného konvolutu originálních skleněných negativů, které se před několika lety podařilo objevit v pozůstalosti Goszlerovým příbuzným. Vystavený cyklus fotografií je tak pro diváky vzácným exkurzem do krajiny známé a přece tolik, alespoň časově, vzdálené. Výstava vznikla ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech, které má vzácnou pozůstalost ve svých sbírkách a vůbec poprvé ji představuje veřejnosti.

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (vernisáž 13.5., doba trvání 14.5. – 13.6.2021), nejmladší obor architektury dneška, nabízí Dialogy s krajinou. Kurátoři výstavy Hana Špalková a Vladimír Sitta přivážejí přehlídku prací studentů krajinářské architektury na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od založení oboru krajinářské architektury uběhlo více než pět let. Práce ukazují široký záběr studentů, disciplinární prolínání mezi architekturou, uměním a přírodními vědami. Přes krátkou dobu trvání se mohou studenti pochlubit úspěchy nejen na národním, ale i mezinárodním poli. Vedle projektů, které se zabývají nemocnou českou krajinou, zde najdeme i projekty, které hledají výraz pro krajinu energetické udržitelnosti, projekty hledající výraz pro nový typ veřejného prostoru, pro místa bez tyranie individuální automobilové dopravy. Vedle skromných prací, které oslavují krásu stromu nebo kamene, jsou zde i projekty zabývající se vodou v krajině i vizemi vztaženými k budoucnosti.

 

KRAJINA+

14.5. – 25. 7. 2021 | Galerie Benedikta Rejta | Pivovarská 34, Louny | www.gbr.cz  Kurátoři dílčích výstav: Lucie Šiklová, Dagmar Šubrtová, Radoslava Schmelzová, Vladimír Sitta, Hana Špalková, Barbora Kovářová, Michaela Vávrová | fotografie: archivy autorů a Oblastního muzea v Lounech | úprava historických fotografií Bořek Zasadil | grafika Helena Šantavá | grafická spolupráce František Pecháček, Lukáš Hájek | architektonická spolupráce Jakub Daniel | výstavní moduly pro Krajinářskou architekturu David Šmíd | doprovodný program: lektorský tým GBR | IT pro simulátor krajiny Michal Vojáček | tisk Protisk České Budějovice | projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje (zřizovatel) a města Louny | spolupráce: Oblastní muzeum v Lounech, GAML, FA ČVUT, FUD UJEP, Archiv výtvarného umění v Praze.

 

Výstavy

→ more