Dancing On The Ruins

16/09/2019

The international group exhibition focuses on the topic of climate change and the related climate crisis, which is the biggest challenge of the present. It is becoming increasingly evident that continuing in the current way of life leads to the destruction of the planet and to endangering the survival of humanity. Quick action is required to halt this threat. It is a challenge concerting us both as individuals and as a society. Preservation of life on Earth requires systematic changes in all human areas and activities: in energy production, food production, waste management, transport or housing, changes in legislation, and the financial system. The exhibition is a celebration of these changes. A new society is emerging in ruins and rubble of these changes. The collapse of a dysfunctional system provides room for new ideas and solutions. The solutions are based on the ethical relationship of man to nature. In this process, art’s task is symbolic: to inspire, ask questions, but also experiment with answers. And also to remind that activity is the best remedy for negativity.

Exhibiting artists: Darina Alster, Markus Hiesleitner, Oto Hudec, Lenka Klodová, Daniela Krajčová, Radim Labuda, Marie Lukáčová, Ralo Mayer, Milan Mikuláštík, Oliver Ressler, Daniel Rupaszov, Jaap Scheeren, Franz Tišek, Vladimír Turner. Curator: Lenka Kukurová

 

Link

ekológia nasuti Výstava

Medzinárodná skupinová výstava je zameraná na tému klimatickej zmeny a s ňou súvisiacej klimatickej krízy, ktorá je najväčšou výzvou súčasnosti.

Vernisáž výstavy: 21.9. 2019, 16.00, dvor,
nasleduje kurátorský sprievod v anglickom jazyku.

Výstava je inštalovaná v Zborovni na 1.poschodí, na dvore budovy a v Skrytom bare.

Je stále viac zrejmé, že pokračovanie v súčasnom spôsobe života vedie k ničeniu planéty a k ohrozeniu života ľudstva. Pre zastavenie tejto hrozby sú dôležité rýchle kroky. Je to výzva, ktorá sa nás týka ako jednotlivcov, ale aj ako spoločnosti. Záchrana života na zemi vyžaduje systémové zmeny vo všetkých oblastiach a činnostiach človeka: vo výrobe energie, získavaní potravín, v nakladaní s odpadom, v oblasti transportu, či bývania a tiež zmenu zákonov a finančného systému.

Výstava je oslavou týchto zmien. Na troskách a ruinách minulosti vzniká nová spoločnosť. Kolaps nefunkčného systému poskytuje priestor pre nové idey a riešenia. Riešenia, ktoré budú založené na etickom vzťahu človeka k prírode. Umenie má v tomto procese symbolickú úlohu: inšpirovať, klásť otázky, ale aj experimentovať s odpoveďami. A tiež pripomínať, že aktivita je najlepším liekom proti negativite.

Vystavujúci umelci a umelkyne:
Darina Alster, Markus Hiesleitner, Oto Hudec, Lenka Klodová, Daniela Krajčová, Radim Labuda, Marie Lukáčová, Ralo Mayer, Milan Mikuláštík, Oliver Ressler, Daniel Rupaszov, Jaap Scheeren, Franz Tišek, Vladimír Turner

→ more